„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


oglnr4ogl2g.pngogl5.pngogl6.png

ogl7.png
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 250 000,00 PLN (62 500 Euro).


Zakres tematyczny naboru:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.)

 

Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu”– turystycznie i rekreacyjnie ".


Termin składania wniosków

Od 16 września 2019 roku do 30 września 2019 roku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Forma wsparcia – refundacjaMaksymalna kwota wsparcia - 50 000,00 złMinimalna całkowita wartość operacji – nie mniej niż 50 000,00 złIntensywność pomocy: do 100%Uprawnieni wnioskodawcy:

- O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS oraz kościelne jednostki organizacyjne, mające siedzibę na obszarze LSR dla Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1570; z późn. zm.)

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).
 • Zgodność z:
  • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
  • lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Każda operacja musi być zgodna z:
  • co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
  • Przedsięwzięcia I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" – dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 7 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt.
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Potwierdzenia zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
 • Wniosek powinien być trwale spięty (np. skoroszyt lub segregator nie wkładamy dokumentów do „koszulek foliowych” oraz nie bindujemy).

 • Miejsce udostępnienia dokumentów -
  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/ oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– www.arimr.gov.pl

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków

   


  Formularze dokumentów do pobrania na
  www.arimr.gov.pl

  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  (wersja 3z) - otwórz 

  3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

  7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

  8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

  10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz


  II. 
  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.  III.  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR
  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.  IV. Kryteria


  V. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wraz z procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, wraz z załącznikami:

  • karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR - załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru - załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW na lata 2014-2020 - załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.

   

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Zapraszamy do grupy

  znajdznasnafb

  Statystyki

  4561495
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  21056
  0
  21056
  4503190
  110895
  325266
  4561495

  Twoje IP: 18.207.136.184
  2019-09-17 15:24

  Stopka

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

  poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.