„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000,00 PLN (100 000 Euro).


Zakres tematyczny naboru: 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.) 


Przedsięwzięcie I
 „Szlakiem Granitu”– turystycznie i rekreacyjnie


Termin składania wniosków 

Od 6 marca 2020 roku do 23 marca 2020 roku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.


Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin  86 B, 55-340 Udanin. 


Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 37 500 Euro (150 000 PLN),wysokość premii: 75 000,00 złotych, intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii(wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%,  druga transza w wysokości 20%).  
 • Rozwijanie działalności gospodarczej - limit dostępnych środków 62 500 Euro      (250 000 PLN), maksymalna kwota wsparcia: 125 000,00 złotych, intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.


Uprawnieni wnioskodawcy: 

 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej.
 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym      LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 

 • Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji: 

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września   2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.
 • Zgodność z zakresem tematycznym - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
 • Zgodność z: 
  • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, 
  • lokalnymi kryteriami wyboru. 
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
  • Przedsięwzięcia I ”Szlakiem Granitu” - turystycznie i rekreacyjnie" -  7 pkt;
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. 
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu. 
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Tryb składania wniosków: 

 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. 
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”przyjmującego wniosek. Potwierdzenie zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. 
 • Wniosek powinien być trwale spięty (np. skoroszyt lub segregator nie wkładamy dokumentów do „koszulek foliowych” oraz nie bindujemy).

 • Miejsce udostępnienia dokumentów - 
  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


  Ogłoszenie  o naborze wniosków 
   

  Formularze dokumentów do pobrania na www.arimr.gov.pl 

  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

  3) Biznesplan (wersja 3z)

  Biznesplan (.docx) - otwórz

  Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

  Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

  4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  Oświadczenie (.excel) - otwórz

  5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

  6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

  Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

  Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

  Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

  Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

  Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

  Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

  7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

  Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

  8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

  10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz


  II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

  3) Biznesplan (wersja 3z)

  biznesplan (.docx) - otwórz

  Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

  Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

  4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

  Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

  Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

  nformacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

  6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

  Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz


  III. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 


  IV.   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów. 


  V.   Lokalne kryteria wyboru.


  VI. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wraz z procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, wraz z załącznikami:


  karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,

  karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR - załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,

  karta oceny operacji konkursowej  wg lokalnych kryteriów wyboru - załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,

  karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW na lata  2014-2020 - załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Rodo

  Statystyki

  6111922
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  5281
  0
  13502
  6073236
  13502
  55108
  6111922

  Twoje IP: 18.207.240.230
  2020-07-11 12:03

  Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png