„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


oglnr4oglnr2.pngogl5.pngogl6.png

ogl7.png
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 560 000,00 PLN (140 000 Euro).

 

Zakres tematyczny naboru:

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.)

 

Przedsięwzięcie III "Smakiem Granitu" – markowe produkty i usługi obszaru


Termin składania wniosków

Od 10 września 2019 roku do 24 września 2019 roku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 90 000 Euro (360 000 PLN), wysokość premii: 60 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%, druga transza w wysokości 20%).
 • Rozwijanie działalności gospodarczej - limit dostępnych środków 50 000 Euro     (200 000 PLN), maksymalna kwota wsparcia: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.


Uprawnieni wnioskodawcy:

 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej.
 • Osoby fizyczne, jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

 •  Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn .zm.)
 •    Zgodność z zakresem tematycznym - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
 •    Zgodność z:
  • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
  • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
  • lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
 • Przedsięwzięcia III "Smakiem Granitu" – markowe produkty i usługi obszaru - 6 pkt;

 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
 •    Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 •    W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Potwierdzenie zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
 • Wniosek powinien być trwale spięty (np. skoroszyt lub segregator nie wkładamy dokumentów do „koszulek foliowych” oraz nie bindujemy).

 • Miejsce udostępnienia dokumentów -
  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


  Ogłoszenie o naborze wniosków

   

  Formularze dokumentów do pobrania na www.arimr.gov.pl


  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  (wersja 3z) - otwórz 

  3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

  4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  • Oświadczenie (.excel) - otwórz

  5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

  6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

  7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

  8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

  10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz


  II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz  

  3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

  4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

  5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

  6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz


  III. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.


  IV. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.

  V. Kryteria.


  VI. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wraz z procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, wraz z załącznikami:

  • karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR - załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru - załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD,
  • karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW na lata 2014-2020 - załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.

   

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

  Szukaj

  Udogodnienia

  Zapraszamy do grupy

  znajdznasnafb

  Statystyki

  4380764
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  22465
  70126
  92591
  4233342
  255430
  176537
  4380764

  Twoje IP: 34.236.38.146
  2019-08-23 11:59

  Stopka

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

  poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.