„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


grantyprzyciskv2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 123 708,00 PLN (280 927 Euro).


Zakres tematyczny naboru:


Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)


Termin składania wniosków


05.06.2018 r. – 21.06.2018 r. do godziny 13


(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

 
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin.


Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD.
 • Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach: w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (płyta opisana) wraz z załącznikami. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane będzie na kopii pierwszej strony wniosku przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” przyjmującego wniosek. Który zawierać będzie indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz będzie opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą. Po dokonaniu czynności wnioskodawca otrzyma potwierdzoną kopię wniosku.
 • O terminie złożenia wniosku decydować będzie data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • Kopie dokumentów należy dołączyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
 • Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 • Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

 • Zachowania dziedzictwa lokalnegolimit 77 090,00 Euro (308 360,00 PLN) – dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) – nie mniej niż 50 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji. Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury".
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - limit dostępnych środków 203 837 Euro (815 348,00 PLN). Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" -           100 850,00 Euro (403 400,00PLN), Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” " - 102 987,00 Euro (411 948,00 PLN). Maksymalna kwota wsparcia: dla JST – nie mniej niż 50 tysięcy złotych dla pozostałych do 100 tysięcy złotych, intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostali 100%, pomoc wypłacana będzie w formie refundacji.

 • Uprawnieni wnioskodawcy:

  - Osoby fizyczne, osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, gmina, powiat.


  Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

 • Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.).
 • Zgodność z zakresem tematycznym - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.
 • Zgodność z:
 • kryteriami oceny wstępnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Każda operacja musi być zgodna z:
 • co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
 • co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
 • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
 • Uzyskanie w ramach operacji minimalnej liczby punktów dla:
 • Przedsięwzięcia I "„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie" – dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury - 5 pkt., dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 7 pkt., dla projektów realizowanych przez podmioty z poza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury – 6 pkt.
 • Przedsięwzięcia IV "Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”" – 6 pkt.
 • Przedsięwzięcia V "Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury" – 5 pkt.
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

 • Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.
 • Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory.

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018


  Załączniki do pobrania

  Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
 • 2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz 

  3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • 4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
 • 6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz


  Wszystkie dokumenty dostępne są pod linkiem KLIK

   
  Dokumenty związane z oceną operacji:

 • Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów wraz z załącznikami:
 • Karta oceny wstępnej - załącznik nr 1 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny zgodności operacji konkursowej z LSR- załącznik nr 2 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny operacji konkursowej wg lokalnych kryteriów wyboru- załącznik nr 3 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta oceny operacji konkursowej zgodnej z PROW NA LATA 2014-2020- załącznik nr 4 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Karta innowacyjności projektu - załącznik nr 9 do procedur wyboru operacji konkursowych przez LGD.
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020 obejmująca obszar gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów.
 • Kryteria wyboru operacji.
 • Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • UWAGA

  Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w § 15 pkt.5 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” tj.: "W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje data  i godzina złożenia wniosku".

       Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Beneficjent

  W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo. Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

  Godziny Otwarcia

  Biuro czynne:

  - w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

  - w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

  - w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

  Szukaj

  Udogodnienia

  Rodo

  Statystyki

  6721337
  Dziś
  Wczoraj
  Ten Tydzień
  Ostatni Tydzień
  Ten Miesiąc
  Ostatni Miesiąc
  Wszystkie Dni
  3322
  13804
  17126
  6686537
  102531
  66945
  6721337

  Twoje IP: 3.232.129.123
  2021-02-28 18:30

  Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png