„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


StopkaZakres wsparcia


Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:

  • wznowienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
  • stworzenia warunków o rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.


Beneficjent

Lokalna Grupa Działania (LGD), której lokalna strategia rozwoju (LSR) została wybrana do realizacji 
i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Forma pomocy

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.

Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.


Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1. w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy:

a) najmu sprzętu lub pomieszczeń,

b) zakupu usług,

2. w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy:

a) ogólne,

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, sprzętu lub nieruchomości;

e) zakupu nowych maszyn, wyposażenia lub sprzętu, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty;

f) zakup rzeczy innych niż wymienione w lit. e, w tym materiałów,

g) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, związanych z pracą osób koordynujących realizację projektu współpracy, a także inne koszty ponoszone przez LGD uczestniczące w realizacji operacji na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych osób

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji, albo przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, niezależnie od liczby LGD uczestniczących w realizacji operacji.


Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba LGD, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji operacji. Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR, tj. wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operację polegające na:

  • przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
  • realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.


Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1839) - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Godziny Otwarcia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Szukaj

Udogodnienia

Zapraszamy do grupy

znajdznasnafb

Statystyki

2562062
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
3353
30655
34008
2504154
70377
169513
2562062

Twoje IP: 54.82.93.116
2018-11-18 00:24

Stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.